Latest Post

名人轶事那些历史人物的故事 哪些历史纪录片可以教会儿童从历史中汲取智慧
人物轶事

史记记载

汉惠帝即位后,曹参为相,终日饮酒,无所事事。参子窋为中大夫。惠帝怪相国不治事,以为“岂少朕与”?乃谓窋曰:“若归,试私从容问而父曰:‘高帝新弃群臣,帝富於春秋,君为相,日饮,无所请事,何以忧天下乎?’然无言吾告若也。”窋既洗沐归,窋侍,自从其所谏参。参怒,而笞窋二百,曰:“趣入侍,天下事非若所当言也。”至朝时,惠帝让参曰:“与窋胡治乎?乃者我使谏君也。”参免冠谢曰:“陛下自察圣武孰与高帝?”上曰:“朕乃安敢望先帝乎!”曰:“陛下观臣能孰与萧何贤?”上曰:“君似不及也。”参曰:“陛下言之是也。且高帝与萧何定天下,法令既明,今陛下垂拱,参等守职,遵而勿失,不亦可乎?”惠帝曰:“善。君休矣!”; 

参考译文

曹窋是朝中的中大夫,惠帝以为曹窋假日休息时回家,闲暇时陪着父亲,把惠帝的意思变成自己的话规劝曹参。曹参听了大怒,打了曹窋二百板子,说:“快点儿进宫侍奉皇上去,国家大事不是你应该说的。”到上朝的时候,惠帝责备曹参说:“为什么要惩治曹窋?上次是我让他规劝您的。”曹参脱帽谢罪说:“请陛下自己仔细考虑一下,在圣明英武上您和高帝谁强?”惠帝说:“我怎么敢跟先帝相比呢!”曹参说:“陛下看我和萧何谁更贤能?”惠帝说:“您好像不如萧何。”曹参说:“陛下说的这番话很对。高帝与萧何平定了天下,法令已经明确,如今陛下垂衣拱手,我等谨守各自的职责,遵循原有的法度而不随意更改,不就行了吗?”惠帝说:“好。您休息休息吧!”

 

曹氏家族

高祖六年(前201)时,分封列侯的爵位,把平阳的一万零六百三十户封给曹参作为食邑,封号为平阳侯。惠帝时,曹参做汉朝相国有三年时间,他死了以后,被谥为懿侯。其子曹窋接替了他父亲的侯位,为侯二十九年后去世,谥号为静侯。曹窋死后,其子曹奇接替侯位,为侯七年去世,谥号为简侯。曹奇的儿子曹时接替侯位。曹时娶了平阳公主,生儿子曹襄。曹时得了疫病,后回到封国。曹时为侯二十三年去世,谥号为夷侯。曹时的儿子曹襄接替侯位。曹襄娶了卫长公主,生儿子曹宗。曹襄为侯十六年去世,谥号为共侯。曹襄的儿子曹宗接替侯位。征和二年(前91)时,曹宗因受武帝太子发动兵变一事的牵连,获罪被处死,封国被废除。