Latest Post

中国英雄人物传奇揭秘英勇事迹与伟大精神 中国英雄人物资料他们是中华民族的骄傲

桥牛穷蝉之曾孙

中文名:桥牛 

记 载:史记·五帝本纪

类 型:中国上古人物

民 族:汉族

 

人物简介 

桥牛,中国上古人物,汉族,姬姓。他是玄帝颛顼之玄孙、穷蝉之曾孙、敬康之孙、句望之子、瞽叟之父、帝舜的祖父。 

《史记·五帝本纪》载:

虞舜者,名曰重华。重华父曰瞽叟,瞽叟父曰桥牛,桥牛父曰句望,句望父曰敬康,敬康父曰穷蝉,穷蝉父曰帝颛顼,颛顼父曰昌意:以至舜七世矣。自从穷蝉以至帝舜,皆微为庶人。